poniedziałek, 19 stycznia 2009

Do Regimentów 1806

Rozkaz do Regimentów

Obywatel , który żołnierza nie ubranego przystawi do regimentu ma w ręce rady gospodarczej złożyć :
1) Za umundurowanie zł. polskich 73 gr. 22,5.
2) Koszul nowych dwie lub 12 łokci lnianego płótna .
3) Łokci 4 lnianego białego płótna na czechczery.
4) Łokci 13 szarego płótna na podszewki.
5) Parę iednych trzewików.
6) Lenung miesięczny zł. polskich 15 i na podróż rekruta do garnizonu zł. 3

Te 73 złote i 22,5 groszy, za każdego nie umundurowanego rekruta , razem z wyż wymienionemi rekwizytami złożyć ma Obywatel w ręce rady gospodarczey regimentowey tam gdzie rekruta dostawi i wziąść kwit od niey. Rada zaś gospodarza, uformuie kassę z takowych pieniędzy i przeszle onę do kassy centralney woyskowey pod moią rezydencyą zostaięcey. Przyszle oraz do mnie etat nominative kazdego rekruta, z którey wsi, miasta i z pod którego Pana iest dostawiony. Czyli umundurowany ? lub też pieniądze za mundur wypłacone? Z tey listy zobaczę ile żołnierzy ieszcze do ubrania zostaie, i wten czas wydam rozkaz Kommissoryatowi, aby wszystkie do umundurowania onych potrzebne rekwizyta dostarczył. Rada gospodarcze zaś każdego regimentu, odbierze na opłatę rzemieślników wyznaczone pieniądze. Tym sposobem regimenta uwolnione będę od starania się o sukna dla żołnierzy nie umundurowanych; lecz tylko się robotą mundurów zatrudnią.

W przypadku zaś, gdy rekrut był przystawiony bez munduru i bez pieniędzy na mieyscu onego wyznaczonych, w tedy rada gospodarcza regimentu rekwirować będzie o to Landrata od cyruku owego rekruta i on zamelduie kassie centralney w Poznaniu.
Dan w głowney kwaterze w Poznaniu dnia 25. Listopada 1806.


Dąbrowski

Brak komentarzy: